ثبت نام در دوره MTCNA آذر ماه 96

ردیف عنوان دوره مبلغ بدون تخفیف (تومان) مبلغ با تخفیف (تومان)
1 دوره وایرلس 600.000 400.000
2 دوره آنالیز پیشرفته 550.000 400.000
3 دوره ارتباطات پر ظرفیت مایکرویو

1.400.000

750.000

4 دوره مایکروویو پیشرفته

1.100.000

700.000

5 دوره وایرلس+دوره آنالیز پیشرفته

1.150.000

800.000

640.000

6 دوره آنالیز+دوره مایکروویو پیشرفته

1.650.000

1.100.000

880.000

7 دوره آنالیز+دوره مایکرویو

1.950.000

1.150.000

920.000

8 دوره مایکروویو+دوره مایکرویو پیشرفته 2.500.000

1.450.000

1.160.000

9 دوره وایرلس+دوره آنالیز+دوره مایکرویو 2.550.000

1.550.000

1.162.000

10 دوره آنالیز+دوره مایکرویو+دوره مایکروویو پیشرفته 3.050.000

1.850.000

1.387.000

11 دوره وایرلس+دوره آنالیز+دوره مایکروویو+دوره مایکروویو پیشرفته 3.650.000

2.250.000

1.575.000

دوره MTCNA آذر 96