تکنیک های وایرلس

ادامه مطلب
dBi چیست ؟

dBi چیست ؟

ھﻨﮕﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﮫﺮه آﻧﺘﻦ؛ ﻣﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ واﺣﺪ dB اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ اجازه دهید ابتدا ...