فرمول محاسبه فرنل زون

فرمول محاسبه فرنل زون

فورمول محاسبه شعاع ناحیه فرنل برحسب هم متر و هم فوت. دقت شود جهت یک ارتباط مناسب توصیه می شود بیش از ۶۰ درصد ناحیه خالی از موانع باشد

خالی بودن ۶۰ درصد از ناحیه فرنل برای یک لینک مناسب بسیار پرواضح است

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.